Valná hromada společnosti

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

se konala

 

ve čtvrtek 15. června 2023

 

a přijala toto rozhodnutí o přeměně akcií:

 

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie a výzva k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu.

 

Společnost Flamy Pardubice a.s., se sídlem Praha 12, Mařatkova 916/6, PSČ 14200, identifikační číslo 642 59 714, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6648, tímto v souladu s § 529 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oznamuje, že valná hromada společnosti rozhodla dne 15.6.2023 o změně podoby všech akcií emitovaných společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou. O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 11/2023, N 11/2023, založený do sbírky listin společnosti. Společnost proto na základě tohoto rozhodnutí vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání všech akcií emitovaných společností za účelem jejich zaknihování, a to v prostorách společnosti na adrese Pardubice, Rosice, Salavcova 154, v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 hodin, případně po telefonické domluvě i v jiný čas, a to ve lhůtě 120 dnů ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení čísla majetkového účtu akcionářů vedených u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. O předání akcií bude sepsán protokol. Společnost rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku a uveřejňuje na internetových stránkách společnosti. Společnost dále vyzývá akcionáře, aby si zřídili majetkové účty vlastníků cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů prostřednictvím některého z účastníků Centrálního depozitáře. Akcionář sdělí společnosti číslo svého majetkového účtu, na který mají být akcie zaevidovány, kód účastníka Centrálního depozitáře, rodné číslo akcionáře.